Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Ψόφα Μάη μου…
Απότομες και αμείλικτες μεταβολές
Ζη­τή­σα­με α­πό τον λο­γι­στή και οι­κο­νο­μο­λό­γο Κώ­στα Σταυ­ρου­λά­κη, πρό­ε­δρο του Συλ­λό­γου Αδειού­χων Λο­γι­στών Φο­ρο­τε­χνι­κών Νο­μού Χα­νίων, να μας πα­ρου­σιά­σει το νέο τρό­πο φο­ρο­λό­γη­σης των α­γρο­τών, που ι­σχύει α­πό 1.1.2014, με βά­ση την α­πό­φα­ση ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ 3367Β’/31.12.2013) και τις διευ­κρι­νί­σεις που δό­θη­καν με με­τέ­πει­τα ε­γκύ­κλιο της Γε­νι­κής Γραμ­μα­τείας Δη­μο­σίων Εσό­δων.
* Όλοι οι α­γρό­τες που το 2013 εί­χαν έ­σο­δα α­πό πω­λή­σεις προϊό­ντων πά­νω α­πό 10.000 ευ­ρώ ή ε­νί­σχυ­ση πά­νω α­πό 5.000 ευ­ρώ, υ­πο­χρε­ού­νται στην τή­ρη­ση βι­βλίω­ν α­πο 1.1.2014. Η έ­ναρ­ξη ε­παγ­γέλ­μα­τος πρέ­πει να γί­νει μέ­χρι τις 20 Μάρ­τη 2014 [για τα δι­πλο­γρα­φι­κά βι­βλία η προ­θε­σμία εί­ναι 15 Φλε­βά­ρη 2014].
Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι κά­θε μή­να οι α­γρό­τες θα πρέ­πει να συ­να­ντώ­νται με τον λο­γι­στή τους και να του φέρ­νουν τα τι­μο­λό­για ε­σό­δων και ε­ξό­δων του μή­να, ώ­στε να περ­νούν στα βι­βλία τους. Αυ­τό α­παι­τεί α­πό τον α­γρό­τη να με­τα­κι­νεί­ται κά­θε μή­να α­πό το χώ­ρο ερ­γα­σίας του, τα χω­ρά­φια δη­λα­δή, στο α­στι­κό κέ­ντρο για συ­νά­ντη­ση με το λο­γι­στή. Προ­φα­νώς προ­κύ­πτει και το ε­πι­πλέ­ον έ­ξο­δο της α­μοι­βής του λο­γι­στή -ό­σο κι αν γί­νε­ται προ­σπά­θεια α­πό τον κλά­δο να μειώ­σει τις α­μοι­βές, υ­πάρ­χει και ζή­τη­μα α­ξιο­πρέ­πειας, διό­τι πρό­κει­ται για με­γά­λο φόρ­το ερ­γα­σίας που ε­πω­μί­ζε­ται ο κλά­δος.
* Φο­ρο­λο­γού­νται ό­λοι οι α­γρό­τες με 13% α­πό το πρώ­το ευ­ρώ κα­θα­ρού ε­τή­σιου ει­σο­δή­μα­τος. Συ­γκε­ντρώ­νο­νται, δη­λα­δή, ό­λα τα έ­σο­δα του έ­τους, ό­πως έ­χουν κα­τα­χω­ρι­σθεί, και α­πό αυ­τά α­φαι­ρού­νται ό­λα τα έ­ξο­δα –ε­δώ χρειά­ζε­ται να διευ­κρι­νι­στεί ό­τι ο­ποιο­δή­πο­τε έ­ξο­δο γί­νε­ται για την α­γρο­τι­κή ερ­γα­σία, α­πό γά­ντια μέ­χρι καύ­σι­μα με­τα­κί­νη­σης α­πο το σπί­τι στο χω­ρά­φι ή οι τό­κοι α­πό α­γρο­τι­κό δά­νειο, μπο­ρεί να δη­λω­θεί. Να ση­μειω­θεί ό­τι στα έ­ξο­δα μπο­ρεί να συ­μπε­ρι­λη­φθούν τα η­με­ρο­μί­σθια α­γρερ­γα­τών, οι ο­ποίοι ό­μως δου­λεύουν, πλη­ρώ­νο­νται και α­σφα­λί­ζο­νται νό­μι­μα. Ωστό­σο, δεν συ­μπε­ρι­λάμ­βα­νε­ται στα έ­ξο­δα το κό­στος ερ­γα­σίας του ί­διου του α­γρό­τη.
* Μα­ζί με το φό­ρο 13%, οι α­γρό­τες θα πρέ­πει να προ­κα­τα­βά­λουν το 55% του φό­ρου του ε­πό­με­νου έ­τους με βά­ση το κα­θα­ρό ει­σό­δη­μα της τρέ­χου­σας χρο­νιάς.
* Οι α­γρό­τες που κα­τοι­κούν σε κοι­νο­τι­κά δια­με­ρί­σμα­τα με πλη­θυ­σμό ά­νω των 500 κα­τοί­κων ε­πι­βα­ρύ­νο­νται με τέ­λος ε­πι­τη­δεύ­μα­τος ύ­ψους 650 ευ­ρώ τη χρο­νιά. Σε πε­ρί­πτω­ση που ο α­γρό­της λει­τουρ­γεί υ­πο­κα­τα­στή­μα­τα –ό­χι δια­φο­ρε­τι­κά χω­ρά­φια αλ­λά δια­φο­ρε­τι­κά ση­μεία πώ­λη­σης προϊό­ντω­ν-, για πα­ρά­δειγ­μα δια­τη­ρεί πε­ρισ­σό­τε­ρα του ε­νός θερ­μο­κή­πια α­πό τα ο­ποία ε­μπο­ρεύε­ται τα προϊό­ντα του, ε­πι­βα­ρύ­νε­ται με τέ­λος ε­πι­τη­δεύ­μα­τος και για κά­θε υ­πο­κα­τά­στη­μα.
* Οι α­γρό­τες που δια­θέ­τουν τα προϊό­ντα τους σε λια­νι­κή πώ­λη­ση υ­πο­χρε­ού­νται να έ­χουν τα­μεια­κή μη­χα­νή και να εκ­δί­δουν α­πο­δεί­ξεις για ό­λες τις συ­ναλ­λα­γές τους.
* Οι α­γρό­τες που ε­μπί­πτουν στις δια­τά­ξεις για την τή­ρη­ση βι­βλίων υ­πο­χρε­ού­νται να κό­βουν τι­μο­λό­για με την προ­σαύ­ξη­ση του ΦΠΑ, τον ο­ποίο θα εισ­πράτ­τουν α­πό τον χον­δρέ­μπο­ρα, στον ο­ποίο πω­λούν, και θα α­πο­δί­δουν στην ε­φο­ρία. Κά­θε τρί­μη­νο θα υ­πο­χρε­ού­νται σε συ­νά­ντη­ση με τον λο­γι­στή, υ­πο­λο­γι­σμό του ΦΠΑ, που τους α­να­λο­γεί με­τά το συμ­ψη­φι­σμό με το ΦΠΑ που προ­κύ­πτει α­πό τα έ­ξο­δά τους, και πλη­ρω­μή του υ­πο­λοί­που ΦΠΑ.
* Το νέο φο­ρο­λο­γι­κό κα­θε­στώς ε­πι­σείει και μια σει­ρά α­πό πρό­στι­μα. Αν για ο­ποιο­δή­πο­τε λό­γο ο α­γρό­της δεν κά­νει έ­ναρ­ξη ε­παγ­γέλ­μα­τος ε­μπρό­θε­σμα, δεν πα­ρα­δώ­σει τα τι­μο­λό­για του μή­να ή δεν α­πο­δώ­σει το ΦΠΑ του τρι­μή­νου ε­πι­βα­ρύ­νε­ται με υ­ψη­λά πρό­στι­μα. Επί­σης, αν ο γε­νι­κός γραμ­μα­τέ­ας Δη­μο­σίων Εσό­δων προ­χω­ρή­σει, με βά­ση τα στοι­χεία που ή­δη δια­θέ­τει η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία, σε αυ­τό­μα­τη -χω­ρίς φυ­σι­κή πα­ρου­σία του α­γρό­τη- με­τά­τα­ξη και έ­ναρ­ξη κα­νο­νι­κού κα­θε­στώ­τος τή­ρη­σης βι­βλίων, τό­τε υ­πάρ­χει πι­θα­νό­τη­τα ο α­γρό­της να ε­πι­βα­ρύ­νε­ται με πρό­στι­μα εν α­γνοία του για μη τή­ρη­ση των βι­βλίων του και μη α­πό­δο­ση ΦΠΑ. Ακό­μη, εάν έ­νας α­γρό­της φαί­νε­ται α­πό τι­μο­λό­γιο α­γο­ρα­στή ό­τι έ­χει που­λή­σει χω­ρίς ο ί­διος να έ­χει εκ­δώ­σει τι­μο­λό­γιο πώ­λη­σης, ε­ντο­πί­ζε­ται και ε­πι­βα­ρύ­νε­ται με πρό­στι­μο.
* Τα προ­βλε­πό­με­να στις δια­τά­ξεις της α­πό­φα­σης για τη φο­ρο­λό­γη­ση των α­γρο­τών το 2014 ι­σχύουν και ε­πί φυ­σι­κών προ­σώ­πων που δεν εί­ναι κα­τά κύ­ριο ε­πάγ­γελ­μα α­γρό­τες, αλ­λά α­σκούν α­γρο­τι­κή εκ­με­τάλ­λευ­ση. Το ί­διο ι­σχύει και για τους κα­τά κύ­ριο ε­πάγ­γελ­μα δη­μο­σίους υ­παλ­λή­λους αλ­λά και για τους συ­ντα­ξιού­χους.
* Μέ­χρι τις 31 Μάρ­τη 2014 οι α­γρό­τες που υ­πο­χρε­ού­νται σε τή­ρη­ση βι­βλίων, με βά­ση τα πα­ρα­πά­νω, υ­πο­χρε­ού­νται ε­πί­σης στη σύ­ντα­ξη α­πο­γρα­φής α­πο­θε­μά­τω­ν α­γρο­τι­κών προϊό­ντων, πρώ­των υ­λών και α­γα­θών ε­πέν­δυ­σης και στη δή­λω­σή τους.


Συ­μπέ­ρα­σμα: «Το ί­διο το α­ντι­κεί­με­νο της α­γρο­τι­κής ερ­γα­σίας εί­ναι ι­διαί­τε­ρο. Εί­ναι πο­λύ δύ­σκο­λο να α­πει­κο­νι­στούν φο­ρο­λο­γι­κά ό­λα τα στά­δια της α­γρο­τι­κής και κτη­νο­τρο­φι­κής πα­ρα­γω­γής και να ε­κτι­μη­θούν. Πα­ράλ­λη­λα, δεν μπο­ρού­με να α­γνοή­σου­με το γε­γο­νός ό­τι οι α­γρό­τες έρ­χο­νται α­πό μια μα­κρά πε­ρίο­δο με μη­δε­νι­κή γνώ­ση για ζη­τή­μα­τα που τί­θε­νται τώ­ρα με α­πό­λυ­το τρό­πο, ό­πως η τή­ρη­ση βι­βλίων ή α­κό­μα, για πε­ρί­που έ­να 10% των α­γρο­τών, και το να γρά­ψουν έ­να τι­μο­λό­γιο. Χρειά­ζε­ται, λοι­πόν, μια δια­δι­κα­σία ή­πια και με­τα­βα­τι­κή για την ε­παγ­γελ­μα­τι­κή αυ­τή ο­μά­δα. Επί­σης, εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη η ά­με­ση και λε­πτο­με­ρής ε­νη­μέ­ρω­ση ό­λων των α­γρο­τών».
Από την εφημερίδα  «Η Εποχή».
Δεν υπάρχουν σχόλια: