Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Ο ΑΓΡΟTlΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΤΑ
Ο αγροτικός τομέας στον τόπο μας ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80, περιοδικά και κατά κλάδο, βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Ο ίδιος αποτελεί σημαντικό πυλώνα της οικονομίας του νησιού μας πραγματικότητα που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συνεπώς οποιανδήποτε αναφορά σε προγράμματα ανάπτυξης δεν μπορεί να μην λαμβάνουν υπόψη τον τομέα της γεωργίας ο οποίος με τη σειρά του συνδέεται με τον πολιτισμό του τόπου τη γαστρονομία και τις διατροφικές συνήθειες τα ήθη και έθιμα, αξίες που μπορούν να επιδράσουν θετικά και καθοριστικά για την ανάπτυξη άλλων οικονομικών τομέων όπως το εμπόριο, η μεταποίηση και ο τουρισμός.

Σε θεσμικό επίπεδο οι ΟΤΑ εμπλέκονται με τον αγροτικό τομέα στο βαθμό που, στα πλαίσια της διοικητικής αποκέντρωσης, αρμοδιότητες του κλάδου ( Διευθ. Γεωργίας, Κτηνιατρική υπηρεσία, Υπ. Εγγείων Βελτιώσεων Τμ.Εμπορείου κτλ.) υπόκεινται στον έλεγχο της. Παρόλο που οι αρμοδιότητες αυτές δεν είναι αποφασιστικού χαρακτήρα (μέχρι σήμερα η Τ.Α. στην ουσία δεν μπορεί να ασκήσει αγροτική πολιτική με όλα τα σχετικά προγράμματα να καθορίζονται από το υπ. Γεωργικής Ανάπτυξης) εντούτοις μπορεί να επέμβει επικουρικά συμμετέχοντας και οργανώνοντας παράλληλες δραστηριότητες που συνεισφέρουν στην εμπορική προβολή και προώθηση των Κρητικών προϊόντων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του Γεωργικού τομέα οφείλεται αφενός στα μεγάλα και χρονίζοντα διαρθρωτικά της προβλήματα, τα οποία η Τ.Α. δεν είναι σε θέση να λύσει και αφετέρου στην κρίση των παραδοσιακών καλλιεργειών ( Εσπεριδοειδή, Ελιά, Αμπέλι) λόγω των διεθνών συγκυριών ανταγωνισμού και της πολιτικής της Ε.Ε. στον αγροτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της αντικειμενικά επικρατούσης κατάστασης στην ύπαιθρο που αρχίζει να εκλείπει ο ανθρώπινος παράγοντας, η πρόταση δεν μπορεί να είναι άλλη από το στόχο μιας ποιοτικής πιστοποιημένης Γεωργίας με υψηλή προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της.

Πιστοποιημένα Προϊόντα μεγάλης θρεπτικής αξίας μοναδικά στο είδος των, με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τέτοια προϊόντα δεν μπορεί να είναι άλλα εκτός από βιολογικά. Επιπλέον η διάρθρωση των καλλιεργειών πρέπει να εξασφαλίζει, στο μέτρο του δυνατού, τις διατροφικές ανάγκες του τόπου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στην Κρήτη και ειδικά στο νομός μας μπορούν να καλλιεργηθούν σχεδόν τα πάντα και ότι ο συνολικός καταναλωτικός πληθυσμός προσεγγίζει τα 4,5 εκ. το χρόνο. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει τις περιπτώσεις παραδοσιακών καλλιεργειών που έχουν εξωστρεφή εμπορικό προσανατολισμό. Απλούστατα η άποψη αυτή θέλει να προβάλει, στον τομέα του προγραμματισμού και των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων, αυτή την δυνατότητα για πολλούς και διάφορους λόγους (ανθρώπινος παράγοντας, αρνητικά μονοκαλλιέργειας, κόστος παραγωγής, ανταγωνιστικότητα, υψηλή προστιθέμενη αξία, συμπληρωματικό εισόδημα κ.α.).

Η Κρήτη λοιπόν μπορεί να γίνει καλλιεργητικά "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ" και διατροφικά 'ΑΥΤΑΡΚΗΣ"


Η επίτευξη αυτού του στόχου έχει να κάνει πρωτίστως με το οργανωτικό επίπεδο των ίδιων των παραγωγών-κτηνοτρόφων οι οποίοι όμως βρίσκονται σε μεγάλη σύγχυση λόγω της
διάλυσης του συνεταιριστικού κινήματος και οι οποίοι επιβάλλεται να πειστούν για την αναγκαιότητα της επανασύστασης του. Δευτερεύοντος ο σχεδιασμός, μετά από στατιστική μελέτη, των καταναλωμένων τροφίμων όλο το χρόνο συνολικά καθώς και ειδικά ανά εποχή και μήνα. Ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την ανάλυση επιβάλλεται για τους μήνες της τουριστικής περιόδου που οι καταναλώσεις 6πλασιάζονται και παράλληλα εισάγονται μεγάλες ποσότητες τροφίμων στο νησί μας. Σε αυτό το σημείο ο ρόλος της Τ.Α. αποκτά ιδιάζουσα σημασία καλούμενη να συντονίσει όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς και υπηρεσίες. Επιπλέον υποχρέωση της είναι να συνδράμει στη σχεδίαση τοπικά και σε συνεργασία με την περιφέρεια περιφερειακά στην εμπορία Φέρνοντας σε επαφή παραγωγούς με το δίκτυο διανομής και κατανάλωσης ( επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης - εμπορικά επιμελητήρια ), εκπονώντας στόχους και κανόνες για τη λειτουργία επιχειρήσεων εστίασης στα πλαίσια της Κρητικής Διατροφής, κάνοντας ενέργειες για την προώθηση και την προβολή των αγροτικών -κτηνοτροφικών προϊόντων συνδέοντας τα με την παράδοση και τον μακραίωνο πολιτισμό μας.

Επιπλέον στις αρμοδιότητες και τους στόχους της Τ.Α. πρέπει να είναι:

Η ανάπτυξη όλων των μορφών εναλλακτικού τουρισμού. Στα πλαίσια αυτών ο αγροτουρισμός συμβάλει στην ανάδειξη και διατήρηση του περιβάλλοντος της ενδοχώρας και την διεύρυνση του σε ευρύτερες γεωγραφικά ζώνες οι οποίες σήμερα δεν εντάσσονται στα προγράμματα αυτά. Συγκεκριμένα στον Νέο μας Δήμο υπάρχουν οργανωμένες αγροτικές μονάδες πολλές εκ των οποίων είναι ιστορικής αξίας (Μετόχια από την εποχή της ενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας) τα οποία επιβάλλεται να διασωθούν και να αναδειχτούν μέσω αυτών η και άλλων προγραμμάτων.
Δημιουργία σε επίπεδο δήμου - περιφέρειας δικτύου αγροτουριστικών μονάδων που προγραμματικά θα εξασφαλίζει την παραγωγική διάρθρωση τους σε ένα πλαίσιο συνεργατική ς διαχείρισης (Δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν αγροτουρισμός αυτός που σε ένα χωριό της Κρήτης σερβίρει για πρωινό στους Φιλοξενούμενους πελάτες του αυγά από ορνιθοτροφείο των Μεγάρων τηγανισμένα με σπορέλαιο, μαρμελάδα και βούτυρο Γερμανίας, χυμό από Βραζιλία και φρούτα από την Μακεδονία) .
Η προσπάθεια και η συμβολή για την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων σε ΠΟΠ και ΠΓΕ, Κρητικό Brand name, πιστοποίηση των μονάδων μεταποίησης (σφαγεία- τεμαχιστήρια, τυροκομία, συσκευαστήρια, τυποποιητήρια, ΒΙΟΧΥΜ, ΑΒΕΑ).
Κάθε προγραμματική προσπάθεια, που θα γίνει στο μέλλον, με διαρθρωτικό προσανατολισμό θα πρέπει οργανωτικά να στηρίζεται υποχρεωτικά σε συνεργατικές βάσεις οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να εξασφαλίσουν δεσμευτικά τα επίπεδα παραγωγής, μεταποίησης, και διάθεσης των προϊόντων εξασφαλίζοντας την συνέχεια και συνέπεια της εμπορικής δραστηριότητας. Κάθε άλλη προοπτική είναι καταδικασμένη να αποτύχει.
Ενοποίηση όλων των ομάδων παραγωγών τουλάχιστον σε ότι αφορά τις εμπορικές πρακτικές τους. Εξυγίανση ή κλείσιμο των προβληματικών συνεταιριστικών οργανώσεων.Προγράμματα εκπαίδευσης αγροτών σχετικά με τις αρχές και μεθόδους των βιολογικών καθώς και των νέων καλλιεργειών ( νέα είδη τροπικών και υποτροπικών φυτειών, νέες, η και παλιές παραμελημένες "μικρής σημασίας" καλλιέργειες καλοκαιρινής παραγωγής με ποικιλιακή διάρθρωση στο χρόνο). Ενιαίο συνεταιριστικό brand name για το ελαιόλαδο και άνοιγμα νέων αγορών. Έλεγχος και πάταξη του παραεμπορίου, της αισχροκέρδειας, της παραπληροφόρησης σχετικά με τα τοπικά γεωργικά προϊόντα ( Μεγάλες ποσότητες προϊόντων εισάγονται στο νησί μας για να κατοχυρωθούν σαν Κρητικά). Δημιουργία από την ΔΕΔΙΣΑ και επέκταση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων παραγωγής κομπόστ-λιπάσματος από τα υπολείμματα των ελαιουργείων ­συσκευαστηρίων-ΒΙΟΧΥΜ, καλλιεργειών κτλ
Δημιουργία web site σχετικό με θέματα εμπορίας, προσφορών, γεωργικών προειδοποιήσεων, επικοινωνία με ειδικούς και ερευνητικά κέντρα, καλλιεργητικούς οδηγούς, ανακοινώσεις, Ο.Π. συνεταιρισμούς
Συνεργασία με τα τοπικά ερευνητικά ιδρύματα (Ινστιτούτο Υπ. Ελιάς, ΜΑΙΧ, Πολυτεχνείο) .

Γιώργος Καλλιτεράκης

Γεωπόνος – Βιοκαλλιεργητής
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ελευθερίου Βενιζέλου, με το συνδυασμό «Δήμος Ενεργών Πολιτών»
Του Τάσου Βάμβουκα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: